I. Obiectul contractului

 1. Activităţile care formează obiectul prezentului contract se vor derula în conformitate cu planul de formare profesională.
 2. Programul se derulează conform calendarului de curs stabilit.
 3. Activităţile didactice se desfăşoară în metodologia specifică: cursuri teoretice, activităţi practice, studiu individual, autoformare asistată, evaluări periodice, evaluare finală.

II. Preţul contractului. Modalităţi de plată

 1. Plata se va face integral la data semnării contractului.
 2. Modalitatea de plată pentru cursuri este următoarea

a) Dacă plătitorul este persoană juridică, plata se va efectua prin virament bancar sau cu card bancar în contul Fundația Tradiții Sănătoase – Healthy Traditions, CUI: 39658355, Cont: RO75BRDE240SV13195312400, deschis la BRD Iaşi, pe baza facturii emise.

b) În cazul în care plătitorul este persoană fizică, plata se va efectua fie prin virament bancar sau cu cardul din contul personal în contul mai sus menţionat.

III. Drepturile şi obligaţiile părţilor

 1. Fundația Tradiții Sănătoase – Healthy Traditions are următoarele drepturi:
 • Să stabilească şi să comunice programul de desfăşurare a cursurilor;
 • Să organizeze cursurile, conform standardelor proprii şi metodologiei Ministerului Educației;
 • Să selecteze participanţii la cursuri, conform criteriilor anuntaţe în prealabil;
 • Să stabilească taxa de participare la curs;
 • Să excludă de la examenele de evaluare participanţii care nu respectă obligaţiile contractuale.
 1. Fundația Tradiții Sănătoase – Healthy Traditions are următoarele obligaţii:
 • Să asigure: formatorii abilitaţi, suportul de curs, comunicarea, logistica, evaluarea, eliberarea de adeverinţe, atestate, certificate, după caz, în termenele legale.
 • Să susţină activităţile de formare, conform orarului stabilit iniţial sau, după caz, în concordanţă cu posibilităţile beneficiarilor, la datele propuse de aceştia.
 1. Cursantul are următoarele drepturi:
 • Să folosească în scop didactic, pentru instruirea proprie, materialele de curs;
 • Să susţină probele de evaluare la datele stabilite;
 • Să fie reprogramat în cazul în care cursul nu mai are loc la data anunţată iniţial. În situaţia în care începerea cursului este amânată pentru o perioadă mai mare de o lună, cursantul poate solicita restituirea sumelor achitate până la acea dată.
 1. Obligaţiile cursantului:
 • Să participe activ la orele de curs, putând absenta motivat la cel mult 1/4 din numărul de ore al cursului. Orice depaşire a acestei marje atrage după sine neincluderea cursantului în evaluarea finală şi, implicit, imposibilitatea eliberării atestatului de formare.
 • Să manifeste comportament civic, consideraţie şi respect faţă de colegi, angajaţi şi formatori.
 • Să despăgubească furnizorul de formare profesională care asigură finanţarea cursului pentru eventualele daune produse.
 • Să depună portofoliile solicitate integral şi la timp.
 • Să prezinte la înscriere documentele specificate în fişa de înscriere.

IV. Răspunderea contractuală

 1. Pentru executarea defectuoasă sau executarea parţială a obligaţiilor, partea în culpă va datora celeilalte părţi daune interese la valoarea prestaţiei neefectuate.

VI. Comunicări. Notificări

 1. Orice notificare sau comunicare adresată de către o parte celeilalte va fi considerata valabilă dacă va fi transmisă acesteia la adresa menţionată în cuprinsul prezentului contract sau la adresa comunicată celeilalte părţi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
 2. În cazul unor situaţii urgente, comunicarea poate fi facută şi telefonic sau SMS.
 3. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, comunicarea se consideră primită de către destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată.
 4. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de către nici una dintre părţi dacă nu sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute.

VII. Confidenţialitate

Schimbul de informaţii care derivă din organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare sunt confidenţiale şi se poate face doar între reprezentanţii prestatorului şi beneficiarului.

VIII. Forţa majoră

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut dupa încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.

IX. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

– părţile convin de comun acord încetarea contractului;

– după îndeplinirea condiţiilor contractuale (achitarea taxei integral şi eliberarea cerificatului/atestatului).

X. Litigii

 1. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
 2. Eventualele litigii nesoluţionate de către părţi pe cale amiabilă vor fi supuse spre rezolvare Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi.

XI. Dispoziţii finale

 1. Materialele de curs sunt proprietatea intelectuală şi materială a Fundații Tradiții Sănătoase – Healthy Traditions. Acestea nu pot fi copiate sau reproduse prin nici un mijloc tehnic şi nici comercializate. Nerespectarea acestei prevederi se pedepseşte conform legii, privind proprietatea intelectuală, drepturile de autor şi copyright.
 2. Cursantul este obligat să anunţe organizatorul cursului de toate schimbările de adresă, telefon, act de identitate.
 3. Semnarea prezentului contract presupune obligativitatea participării la cursuri şi a achitării taxei de curs.
 4. În cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale enunţate în prezentul contract, cursantul pierde dreptul de a i se restitui taxa achitată.
 5. În cazul retragerii cursantului până la comunicarea datei oficiale a începerii cursului, acestuia i se va restitui integral suma achitată.
 6. În cazul retragerii cursantului dupa comunicarea datei oficiale a începerii cursului, acesta pierde dreptul de a i se restitui suma achitată.
 7. În cazul în care grupa pentru cursul care face obiectul acestui contract nu se constituie complet până la data anunţată iniţial, participanţii care au semnat deja contractul vor fi reprogramaţi pentru constituirea unei grupe la o altă dată.